Cookie beleid Leerdam Sport '55

De website van Leerdam Sport '55 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributiereglement

CONTRIBUTIEREGLEMENT LEERDAM SPORT ‘55

 

Artikel 1. Aanmelden lidmaatschap

1.1; Leerdam Sport ’55 (de vereniging) kent een Inschrijfformulier via de website (menu Ledeninfo) van de vereniging.  (Verwijzing naar desbetreffende formulier druk hier.)

1.2; Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde Inschrijfformulier. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de vereniging het Inschrijfformulier heeft ontvangen, tenzij het nieuwe lid met de bestuurs- commissielid een andere ingangsdatum is overeengekomen.

1.3; Vanaf de datum van aanmelding is het lid contributie verschuldigd.

1.4; Onder nieuw lid wordt verstaan de persoon die zich als lid aanmeldt en uit hoofde daarvan inschrijfgeld verschuldigd is. Dit inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro en zal bij de eerste facturatie separaat in rekening worden gebracht.

1.5; Door accordering van het Inschrijfformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij op de hoogte is van de bepalingen van deze uitleg, waarvan een samenvatting tezamen met het Inschrijfformulier door de ledenadministratie wordt uitgereikt. Leden kunnen het complete reglement opvragen bij de bestuursleden van de vereniging.

 

Artikel 2. Wijzigingen gegevens lid

2.1; Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens te melden via het daarvoor bestemde Mutatieformulier Lidmaatschap op de website (menu Ledeninfo) van de vereniging. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op de leden worden verhaald. (Verwijzing naar desbetreffende formulier druk hier.)

2.2; Leden zijn verplicht om onverwijld wijzigingen van hun emailgegevens te melden via het daarvoor bestemde Mutatieformulier Lidmaatschap op de website (menu Ledeninfo) van de vereniging. (Verwijzing naar desbetreffende formulier druk hier.)

 

Artikel 3. Contributie

3.1; Onder contributie wordt verstaan: contributie, jaarlijks (of de via NIKKI overeengekomen periodieke betaling). Zie bij menu Ledeninfo / NIKKI Contributie.
3.2; De contributienota's worden onder toezicht van de penningmeester van de vereniging verzonden.

 

Artikel 4. Wijze van betaling

4.1; Voor leden (niet voor Donateurs en Dameskaarten) heeft Leerdam Sport de inning van de contributie ondergebracht bij NIKKI Contributie Inning. Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKl-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging. Meer info zie onze pagina NIKKI Contributie.

U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald. 

4.2; Donateurs en Dameskaarten worden (jaarlijks) door Leerdam Sport zelf geincasseerd. Dit doormiddel van de afgegeven machtiging voor automatische incasso, voorafgaand de incassering ontvangt men via de e-mail de bijbehorende factuur. 


Artikel 5. Opzegging lidmaatschap

5.1; Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 1 juni van het lopende voetbalseizoen te geschieden.
5.2; Opzegging kan uitsluitend via een Opzegformulier Lidmaatschap via de website (menu Ledeninfo) van de vereniging. (Verwijzing naar desbetreffende formulier druk hier.)

5.3; Bij opzegging na 1 juni van het lopende seizoen gelden de volgende (financiële) bepalingen

5.3.a; Indien na aanvang van het verenigingsjaar op 1 juli of later wordt opgezegd, geldt de opzegging pas aan het einde van het nieuwe seizoen en is derhalve voor dit seizoen de volledige contributie verschuldigd.


Artikel 6. Te late betaling/achterstand
 

6.1; Leden die op 1 december nog niet betaald/ een achterstand hebben kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur van de vereniging. Vanaf dat moment kan publicatie van de leden met contributieachterstand plaatsvinden. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete en rente-en incassokosten, hebben voldaan.

6.3; Leden die op 1 januari nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan kunnen tot royement worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente-en incassokosten, verschuldigd.

6.4; Royementen door de vereniging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden gemeld.

6.5; Het bestuur van de vereniging kan de vordering via NIKKI Contributie Inning uit handen geven. In dat geval komen voorts de bijbehorende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld door NIKKI Contributie Inning. 


Artikel 7. Hardheidsclausule

7.1; Restitutie van de contributie zoals genoemd in artikel 3 lid 1 wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen om zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling aan het bestuur van de vereniging.  Bij een postieve beoordeling zal in algemene lijn een passende hantering op de jaarcontributie worden toegepast.  Leden dienen voor restitutie een email te zenden naar [email protected] van de vereniging. Het bestuur kan bij beoordeling in een dergelijk geval verzoeken om noodzakelijke bewijslast.

7.2; Aanspraak maken op restitutie van de contributie zoals genoemd in artikel 7.1 kan (niet met terugwerkende kracht) en alleen over het resterende lopende seizoen. Restitutie aanvragen van de contributie van welke betrekking hebben een terugwerkende kracht (peildatum ontvangen email door [email protected]) worden niet in behandeling genomen en zullen als zodanig worden afgewezen.


Artikel 8. Reglementswijziging

8.1; Dit reglement kan worden gewijzigd door het hoofdbestuur en indien nodig door de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Contributieoverzicht

 contributieoverzicht_seizoen_2022-2023_v1-1.png  
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!