Cookie beleid Leerdam Sport '55

De website van Leerdam Sport '55 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributiereglement

CONTRIBUTIEREGLEMENT LEERDAM SPORT ‘55

(de voor nieuwe leden relevante artikelen)

Artikel 1. Aanmelden lidmaatschap

1.1; Leerdam Sport ’55 (de vereniging) kent een Inschrijfformulier via de website (menu Ledeninfo) van de vereniging.  (Verwijzing naar desbetreffende formulier druk hier.)

1.2; Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde Inschrijfformulier. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de vereniging het Inschrijfformulier heeft ontvangen, tenzij het nieuwe lid met de bestuurs- commissielid een andere ingangsdatum is overeengekomen.

1.3; Vanaf de datum van aanmelding is het lid contributie verschuldigd.

1.4; Onder nieuw lid wordt verstaan de persoon die zich als lid aanmeldt en uit hoofde daarvan inschrijfgeld verschuldigd is. Dit inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro en zal bij de eerste facturatie separaat in rekening worden gebracht.

1.5; Door accordering van het Inschrijfformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij op de hoogte is van de bepalingen van deze uitleg, waarvan een samenvatting tezamen met het Inschrijfformulier door de ledenadministratie wordt uitgereikt. Leden kunnen het complete reglement opvragen bij de bestuursleden van de vereniging.

 

Artikel 2. Wijzigingen gegevens lid

2.1; Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens te melden via het daarvoor bestemde Mutatieformulier Lidmaatschap op de website (menu Ledeninfo) van de vereniging. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op de leden worden verhaald. (Verwijzing naar desbetreffende formulier druk hier.)

2.2; Leden zijn verplicht om onverwijld wijzigingen van hun emailgegevens te melden via het daarvoor bestemde Mutatieformulier Lidmaatschap op de website (menu Ledeninfo) van de vereniging. (Verwijzing naar desbetreffende formulier druk hier.)

 

Artikel 3. Contributie

3.1; Onder contributie wordt verstaan: contributie, jaarlijks contant te voldoen of bij automatische incasso kan men in kwartaalse-, halfjaarse- en jaarlijkse termijnen betalen.
3.2; De contributienota's worden onder toezicht van de penningmeester van de vereniging verzonden.

 

Artikel 4. Wijze van betaling

4.1; De vereniging biedt haar actieve leden die lid zijn geworden vóór 1 april 2007 twee mogelijkheden om aan hun contributieverplichtingen te voldoen: door middel van een eenmalige (jaarlijkse)betaling via een factuur of in kwartaalse-, halfjaarse- en jaarlijkse termijnen via automatische incasso.
Leden die lid zijn geworden op of na 1 april 2007 kunnen alleen via automatische incasso hun contributie voldoen. Betaling via automatische incasso kunnen worden in kwartaalse-, halfjaarse- en jaarlijkse termijnen termijnen automatisch afgeschreven.

De vereniging verstrekt ten behoeve van de automatische incasso een formulier door middel waarvan leden de vereniging doorlopend dienen te machtigen tot het incasseren van de contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1. 4.2; Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 te incasseren middels automatische incasso.

4.3; Leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan op deze data de contributiegelden mogen worden afgeschreven.
De leden die betalen door middel van betaling via een factuur zullen betreffende factuur ontvangen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.
4.4; Betalen in termijnen, op momenten na de in artikel 4 lid 3 genoemde vervaldatum, is alleen mogelijk als gebruik wordt gemaakt van de automatische incasso.
4.5; Indien de bank de afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven om wat voor reden dan ook, zal de vereniging alsnog een contributienota, voor het gehele jaarbedrag, verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.
4.6; Indien een lid het via een automatische incasso geincasseerde lidmaatschapsgelden storneert om wat voor reden dan ook, is het desbetreffende lid binnen 24 uur na storneringsdatum de reden van stornering via een email bij de ledenadministratie ( [email protected] ) van de vereniging kenbaar te maken. Bij uitblijven van een eerder genoemde mail zal de vereniging alsnog een contributienota, voor het gehele jaarbedrag, verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.


Artikel 5. Opzegging lidmaatschap

5.1; Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 1 juni van het lopende voetbalseizoen te geschieden.
5.2; Opzegging kan uitsluitend via een Opzegformulier Lidmaatschap via de website (menu Ledeninfo) van de vereniging. (Verwijzing naar desbetreffende formulier druk hier.)

5.3; Bij opzegging na 1 juni van het lopende seizoen gelden de volgende (financiële) bepalingen

5.3.a; Indien na aanvang van het verenigingsjaar op 1 juli of later wordt opgezegd, geldt de opzegging pas aan het einde van het nieuwe seizoen en is derhalve voor dit seizoen de volledige contributie verschuldigd.


Artikel 6. Te late betaling

6.1; In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete van €10,-alsmede rente-en incassokosten verschuldigd.

6.2; Leden die op 1 december nog niet betaald hebben kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur van de vereniging. Vanaf dat moment kan publicatie van de leden met contributieachterstand plaatsvinden. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete en rente-en incassokosten, hebben voldaan.

6.3; Leden die op 1 januari nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan kunnen tot royement worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente-en incassokosten, verschuldigd.

6.4; Royementen door de vereniging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden gemeld.

6.5; Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete zoals genoemd in artikel 6 lid 1.


Artikel 7. Hardheidsclausule

7.1; Restitutie van de contributie zoals genoemd in artikel 3 lid 1 wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen om zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling aan het bestuur van de vereniging.  Bij een postieve beoordeling zal in algemene lijn een hantering van 50% aangaande de jaarcontributie.  Leden dienen voor restitutie een email te zenden naar [email protected] van de vereniging. Het bestuur kan bij beoordeling in een dergelijk geval verzoeken om noodzakelijke bewijslast.

7.2; Aanspraak maken op restitutie van de contributie zoals genoemd in artikel 7.1 kan alleen over een periode van drie maanden terug (terugwerkende kracht) en resterende lopende seizoen. Restitutie aanvragen van de contributie van welke betrekking hebben over situatie van meer dan drie maanden geleden (peildatum ontvangen email door [email protected]) worden niet in behandeling genomen en als zodanig worden afgewezen.


Artikel 8. Reglementswijziging

8.1; Dit reglement kan worden gewijzigd door het hoofdbestuur en indien nodig door de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Contributieoverzicht

 contributieoverzicht_seizoen_2022-2023_v1-2.png  
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!